fbpx

Kuntavaaliohjelma 2017-2021

Kokoomuksen Rauman Kunnallisjärjestö ry.

Ohjelma valtuustokaudelle 2017–2021

VISIO:

Rauma on laadukas kotipaikka asukkaille ja yrityksille.

Kehittyvä ja kasvava, yrittäjyyteen ja yksityisen sektorin työpaikkojen syntyyn panostava Rauma luo pohjan raumalaisten hyvinvoinnille kaikissa elämän eri vaiheissa. Työpaikkojen korkea määrä takaa perustan toimiville palveluille ja vahvalle kuntataloudelle.

 1. Elinvoima

Rauma on alueellinen kasvukeskus, jossa menestyvien yritysten luomat työpaikat takaavat hyvät kaupungin palvelut.

 • Kokoomus kannattaa hyvää yhteistyötä seutukunnan ja maakunnan tasolla.
  • Rauma on Suomen yritysystävällisin kunta, jossa toimii kannattavia ja työllistäviä yrityksiä.
  • Kaavoitus on aktiivista ja yritystoimintaa sekä asumista houkuttelevaa.

Asuminen:

  • Rauma kehittää jatkuvasti mielenkiintoisia ja vaihtelevia asuinrakentamisen alueita. Merellistä vakituista ja vapaa-ajan asumista pyritään lisäämään.
  • Asuntomessujen saamista Raumalle edistetään.

Liikenne

  • Ihmisten ajalle on annettava arvoa. Kaupungin sisäistä liikennettä on jatkuvasti kehitettävä.
  • Henkilöliikenteen kehittämisessä otetaan huomioon sekä maantie- että raideliikenne.
  • Henkilö- ja tavaraliikenteen kannalta tärkeää valtatie 8:aa on kehitettävä sekä pohjoiseen että etelään.

Matkailu

  • Selkämeren kansallispuisto on Raumalle mahdollisuus, jota hyödynnetään matkailussa laajasti. Mahdollistetaan merellisen matkailun kehittäminen.
  • Matkailuneuvonnan ja -markkinoinnin kehittämisessä etsitään luovia, moderneja tapoja ja kanavia.

2. Perhe, turvallisuus ja hyvinvointi

  • Oli sote sitten kaupungin tai maakunnan tehtävä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kaupungilla on tärkeä rooli.

Hyvinvointi

  • Monipuoliset liikunnan ja vapaa-ajan palvelut kaikenikäisille parantavat edellytyksiä omaehtoiseen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
  • Kaikille kaupunkilaisille tarjotaan mahdollisuus liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen iästä ja varallisuudesta riippumatta.
  • Rauma edistää arkiliikuntaa panostamalla kevyen liikenteen väylien turvallisuuteen ja toimivien lähiliikuntapaikkojen sijoittamiseen erityisesti koulujen ja oppilaitosten yhteyteen.
  • Liikunta- ja kulttuuritilat suunnitellaan esteettömiksi niin, että eri-ikäiset ihmiset pystyvät kohtaamaan ja tekemään asioita myös yhdessä.
  • Liikunta- ja kulttuuripalveluja tarjotaan yhteistyössä paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa.
  • Uuden uimahallin rakentaminen toteutetaan vaalikauden aikana. Uimahallin pitää palvella kunto- ja ryhmäliikkujia, uimaan oppimista ja kilpaurheilua.
  • Edistetään eri liikuntalajeja, kulttuuria ja muita tapahtumia palvelevan alueellisesti merkittävän monitoimihallin rakentamista yhdessä seurojen ja yritysten kanssa.

 

Monikulttuurinen Rauma

  • Kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon eri taustaisten ja ikäisten ihmisten tarpeet ja ehkäistään alueellista eriarvoistumista, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.
  • Kaupunkiin muuttaneille perheille tarjotaan tietoa ja ohjausta palveluihin.
  • Raumalla tehostetaan kotouttamista yhteistyössä paikallisten yritysten, yhdistysten,oppilaitosten ja seurakunnan kanssa.

 

Sote-edunvalvonta

  • Raumalla pidetään yllä laajaa ja monipuolista terveydenhuollon palvelutasoa.
  • Kokoomus tahtoo sosiaali- ja terveyspalveluihin parempaa laatua, lyhyemmät jonot sekä tasa-arvoisemmat mahdollisuudet valita hoito- tai hoivapaikka.

 

3. Koulutus ja sivistystyö

Palveluverkko:

  • Kokoomus haluaa, että kouluverkko mukautuu ennakoidusti tarpeeseen.
  • Koulujen tiloja pyritään käyttämään tehokkaasti eri tarkoituksiin.
  • Uotilan alueella tarjotaan lähellä olevaa perusopetusta jatkossakin.
  • Kirjastot muokkautuvat yhä monipuolisemmiksi oppimisympäristöiksi ja kulttuuritiloiksi, joissa on myös ohjausta digitaalisten palveluiden käyttöön ja hyödyntämiseen
  • Kansalaisopiston ja musiikkiopiston palvelut tarjotaan lähellä asukkaita perusopetuksen tiloja hyödyntäen.

 

Koulurakentaminen:

  • Valtuustokauden päättyessä Rauman koulukiinteistöjen korjausvelka on hallinnassa ja tarvittaville korjaustoimille on laadittu suunnitelmat.
  • Uudet koulurakennukset suunnitellaan monitoimitiloiksi, joita voidaan käyttää monipuolisesti pedagogisia tavoitteita tukevasti ja kustannustehokkaasti myös eri tarkoituksiin.
  • Toteutus sisältämään käyttäjälähtöistä tarvekartoitusta mm. laite- ja kalustehankinnoissa.
  • Pohjoiskehän koulu on hieno mahdollisuus suunnitella ekologinen ja arkkitehtonisesti merkittävä puurakenteinen koulu. Puurakentamisella voidaan tukea paikallista perinteistä alan osaamista.
  • Rakennusten kunnossapito on kaikkien käyttäjien vastuulla ja kaikkien panosta arvostetaan.

 

Kouluruoka:

 

 • Koulu- ja päiväkotiruuan tulee olla lähellä tuotettua, monipuolista ja terveellistä.

 

 

Koulutuksen laatu:

   • Haluamme, että kouluissa otetaan uusi teknologia ennakkoluulottomasti käyttöön tukemaan pedagogisia tavoitteita. Perehdytykseen panostetaan.
   • Jokaiselle opettajalle taataan mahdollisuus kehittää osaamistaan ja osallistua täydennyskoulutuksiin.
   • Peruskoulutuksessa sekä lukio- ja ammattiopetuksessa edistämme yksilöllisyyttä, valinnaisuutta ja erikoistumisen vaihtoehtoja.
   • Maahanmuuttajat otetaan erityisryhmänä huomioon.
   • Lukion toimintaedellytyksiä parannetaan; kurssitarjonta lukiossa on monipuolinen ja ajantasainen.
   • Oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä monipuolistetaan.
   • Kokoomus huolehtii aktiivisesti korkeakouluopetuksen ja keskiasteen opetuksen vetovoimasta Raumalla turvaamalla niille jatkossakin hyvät toimintaedellytykset.

 

 • Haluamme panostaa koulutuksen laatuun mm. turvaamalla opettajille vakinaisen työsuhteen aina kun se vain on mahdollista.

 

 

Varhaiskasvatus:

  • Kannatamme varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä ja palvelun saatavuuden parantamista.
  • Mahdollistetaan perheiden valinnanvapautta ja joustavuutta palveluseteleitä tarjoamalla.
  • Laadukas, tavoitteellinen ja ammattimainen varhaiskasvatus on tärkeä elinikäisen oppimisen ensiaskel. Se mahdollistaa molempien vanhempien työelämään osallistumisen ja lisää työelämän tasa-arvoa.

 

4. Ympäristö

  • Mahdollistetaan ympäristöystävällisen energiatuotannon rakentaminen kaupunkiin.
  • Lähivesien puhtaus on jatkuvasti Rauman ylpeydenaihe.
  • Ympäristötietoisuutta lisätään kaikessa kaupungin toiminnassa.
  • Rauma on aktiivisesti mukana hiilineutraali kunta HINKU-projektissa
  • Kaupungin rakennushankkeiden yhteydessä selvitetään puurakentamisen ja ympäristöystävällisten energiatuotantomuotojen hyödyntäminen.
  • Ruokapalveluissa lisätään kasvisruuan osuutta tarjonnassa.

 

5. Päätöksenteko ja hallinto

  • Raumalla on kevyt ja tehokas hallinto.
  • Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen top-10 kuntiin.
  • Kunnallisvero on maan kuntien keskiarvoa alempana.
  • Päätöksenteossa jatketaan rohkeaa ja ennakkoluulotonta, elinvoimaa edistävää kokoomuslaista linjaa.
  • Kaavoitustyössä ei tehdä tarpeettomasti yksityiskohtaisia kaava- ja rakennusmääräyksiä ja kannustetaan vapaampaan rakentamiseen.
  • Kaupungin lupaprosessien käsittely on nopeaa. Lupaprosessien käsittelyssä oletusarvon tulee olla salliva ja mahdollistava.

 

Kaupungin hankinnat

  • Kaupungin hankinnoissa on ajateltava laajasti kokonaisetua paikallinen työllisyys huomioiden.
  • Kaupungin tekemät hankinnat suunnitellaan yhdessä käyttäjien ja paikallisten yritysten kanssa.
  • Palvelut ostetaan paikallisilta yrityksiltä aina kun on mahdollista.